Algemene Voorwaarden

Deze zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over rechten en verplichtingen van het reisbureau Ruth Israelreizen en van de reiziger.

1. Aanmelding

 • De aanmelding kan worden gedaan met het online boekingsformulier of per e-mail. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere reizigers wordt gedaan, is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.
 • Bij de aanmelding is de aanmelder verantwoordelijk voor het vermelden op het inschrijfformulier of in de e-mail van de achternaam, eerste voornaam en voorletter(s) van zichzelf en, indien de aanmelding ook ten behoeve van andere reizigers is gedaan, ook de achternaam, eerste voornaam en voorletter(s) van de andere reizigers.
 • Het is van het grootste belang dat bij aanmelding de namen en voorletters letterlijk, zoals die in het paspoort staan vermeld, worden gebruikt. Onnauwkeurigheid kan ertoe leiden, dat u op de luchthaven uw ticket moet aanpassen of geheel opnieuw moet boeken. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk en zijn geheel voor uw rekening.
 • De reiziger ontvangt bevestiging van de boeking per e-mail binnen 5 werkdagen.

2. Betaling van de reissom

 • De reiziger betaalt, na ontvangst van de boekingsbevestiging, binnen 8 dagen de aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt 15% van de reissom met een minimum van €500,=, tenzij anders overeengekomen middels publicatie op de webpagina van desbetreffende reis.
 • De datum waarop de aanbetaling is gedaan geldt als de feitelijke boekingsdatum voor de reis.
 • De resterende reissom dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de reis te zijn betaald aan Ruth Israelreizen, zonder dat de reiziger daarvan bericht krijgt van Ruth Israelreizen.
 • Als de reiziger zich aanmeldt binnen 2 maanden voor aanvang van de reis, moet het hele bedrag ineens in zijn geheel worden voldaan.
 • De reissommen zijn gebaseerd op tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld. Reizigers die alleen reizen, kunnen met iemand anders worden ingedeeld.
 • Ruth Israelreizen hanteert het uitgangspunt, dat ongehuwde reizigers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de kamer worden ingedeeld.
 • Als op het moment van de verzending van de factuur blijkt, dat indeling op een tweepersoonskamer niet mogelijk is, dan wordt de reiziger een toeslag in rekening gebracht voor het gebruik van een eenpersoonskamer. Mocht zich voor de uiterste inschrijfdatum alsnog iemand melden die in aanmerking komt om een kamer te delen met deze reiziger, dan ontvang deze reiziger een herziene factuur met de reissom zonder de eenpersoonskamertoeslag.
 • U kunt ook zelf om een eenpersoonskamer verzoeken. Dan betaalt u altijd een toeslag zoals vermeld in de overeenkomst.
 • Als door verhoging van de vluchtprijzen, brandstofprijzen, hotelprijzen of door wijziging van de valutakoersen een prijsverhoging noodzakelijk is, wordt de reiziger hiervan tijdig op de hoogte gesteld..

3. Reisduur

 • In de reisbranche worden de dag van vertrek en de dag van terugkomst als hele vakantiedagen berekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

4. Paspoort

 • De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument.
 • Als u reist naar Israël moet het paspoort op de dag van vertrek uit Israël nog 6 maanden geldig zijn.
 • Als de reiziger de reis niet kan afmaken wegens het ontbreken van een geldig reisdocument, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.

5. Doorgang of wijziging van de reis

 • Ruth Israelreizen behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Als dit het geval is, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht.
 • Ruth Israelreizen heeft het recht om tot 21 dagen voor vertrek de reis te annuleren, indien de omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden zijn ter beoordeling aan het reisbureau Ruth Israelreizen.
  Reeds betaalde reissommen worden in dat geval teruggestort naar de klant.
 • De klant kan in geval van een annulering van de reis door het reisbureau geen beroep doen op reeds uitgebrachte offertes.
 • Als het nodig mocht zijn om vertrekdata, accommodaties of het reisprogramma te wijzigen, zal Ruth Israelreizen de reiziger hiervan op de hoogte brengen.

6. Wijzigingskosten

 • De reiziger kan tot 21 dagen voor de aanvang van de reis verzoeken om een wijziging. Deze kan alleen worden gehonoreerd indien de wijziging mogelijk is. De kosten van de wijziging komen voor rekening van de reiziger.
 • Op iedere annulering van een afzonderlijke reiziger zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

7. Plichten en rechten van Ruth Israelreizen

 • Ruth Israelreizen verplicht zich tot het op goede wijze uitvoeren van de overeenkomst.
 • Indien er fouten in de overeenkomst staan die als zodanig duidelijk te herkennen zijn, is Ruth Israelreizen niet gebonden aan de uitvoering hiervan.
 • Ruth Israelreizen zal de reiziger rond een maand voor vertrek op de hoogte brengen van namen en adressen van accommodaties en van de vluchttijden.
 • Indien de vliegmaatschappij de vertrektijden van de heen-of terugvlucht wijzigt kort voor vertrek, aanvaardt Ruth Israelreizen hiervoor geen aansprakelijkheid. Ruth Israelreizen heeft op dergelijke wijzigingen namelijk geen invloed.
 • Indien na het uitbrengen door Ruth Israelreizen van een prijsaanbod of een offerte de prijs van vluchten, hotels en/of andere derde aanbieders sterk wijzigt, behoudt Ruth Israelreizen zich het recht voor de prijs van de reis te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien deze prijswijziging noodzakelijk is na de feitelijke boeking (lees: het voldoen van de aanbetaling), behoudt Ruth Israelreizen zich het recht voor tot 21 dagen voor aanvang van de reis een nieuwe factuur te sturen . De deelnemer kan zich in dat geval niet beroepen op de offerte. De deelnemer heeft in dat geval het recht om af te zien van deelname aan de reis en hij/zij brengt de reisorganisatie binnen 8 werkdagen na ontvangst van de nieuwe factuur daarvan op de hoogte.
 • Onder een sterke prijswijziging wordt verstaan: een prijsverhoging door een derde aanbieder (vlucht, hotel en andere kosten) van 15% of meer dan de gecalculeerde en/of aangeboden prijs nadat Ruth Israelreizen de prijs heeft bekendgemaakt middels haar offerte of website.
 • Bij sommige vliegmaatschappijen en bij chartervluchten kunnen drankjes of eten tegen betaling worden verkregen. Deze komen voor rekening van de reiziger.
 • Ruth Israelreizen behoudt zich het recht voor om af te wijken van het programma als de omstandigheden dit vereisen. Dit is ter beoordeling van de reisleiding en de plaatselijke uitvoerder van de reis.
 • Ruth Israelreizen is niet verantwoordelijk voor feiten die worden gedekt door de annulerings- en of reisverzekering en ook niet voor zaken die het reisbureau in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend.
 • Ruth Israelreizen is in geval van aansprakelijkheid voor schade nooit meer verplicht dan de vergoeding van eenmaal de reissom.
 • Ruth Israelreizen behoeft als er hulp en bijstand nodig is, niet meer te doen dan in redelijkheid te verwachten is. In beginsel dient de reiziger voor hulp en bijstand zich te wenden tot de reis- en annuleringsverzekering.

8. Verplichtingen van de reiziger

 • De reiziger dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reisverzekering.
 • Indien Ruth Israelreizen voor de deelnemers aan een reis een basis reisverzekering met een calamiteitendekking afsluit, wordt dit uitdrukkelijk vermeld bij de reisinformatie op de website en behoeft de reiziger niet zelf voor een reisverzekering te zorgen. 
 • In dat geval kan de reiziger geen restitutie van een deel van de reissom vorderen door een beroep te doen op zijn/haar doorlopende reisverzekering.
 • Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.
 • De reiziger is zelf verantwoordelijk om te zorgen voor de juiste reisdocumenten.
 • De reiziger moet zelfstandig aan de reis kunnen deelnemen. Indien de reiziger hulp nodig heeft, dient deze daar zelf voor te zorgen en de kosten daarvoor te dragen. Ruth Israelreizen behoudt zich het recht voor te beoordelen of de reiziger in zo’n geval aan de reis kan deelnemen en kan deelname weigeren.
 • De reiziger moet Ruth Israelreizen informatie geven over eventuele bijzonderheden met betrekking tot de verstandelijke of lichamelijke gezondheid. Geef daarom eventuele functiestoornissen, een handicap, gebruik van medicijnen etc. door op het online inschrijfformulier of middels een e-mailbericht. Met name beperkingen die gevolgen hebben voor deelname aan de activiteiten, die ongemak voor andere reizigers kunnen veroorzaken, etc.
 • Met aan ons verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
 • Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens met betrekking tot bijzonderheden kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Ruth Israelreizen kan in dat geval geen gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom verlenen. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de reiziger.
 • Zwangerschap dient te worden gemeld. De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor om een medische verklaring te vragen.
 • Als een reiziger de reis voortijdig wil of moet afbreken, zijn de eventuele kosten daarvan geheel voor diens rekening.
 • De reiziger is verplicht om aanwijzingen van Ruth Israelreizen, die nodig zijn voor een goed verloop van de reis, op te volgen.

9. Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering van een reis of deelname aan een reis wordt alleen geaccepteerd als wij deze via de e-mail ontvangen: info@ruthisraelreizen.nl
 • Bij annulering van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:
 • De volledige aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 1e dag vóór de dag van vertrek: 90% van de reissom;
 • Bij annulering een dag voor vertrek of later: de volledige reissom.

10. Garantiefonds voor gespecialiseerde Touroperators (GGTO)

 • Alle pakketreizen van Ruth Israelreizen vallen onder de garantie van het GGTO. Hiermee bent u ervan verzekerd dat u het vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt als het reisbureau door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

11. Klachten

 • Indien de reis niet wordt uitgevoerd volgens de overeenkomst, meldt u dit direct bij de reisleider. Meestal kan een klacht direct worden opgelost.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid kon worden opgelost, dan meldt de reiziger dit allereerst bij de reisleiding en dient dan de klacht schriftelijk in, binnen 4 weken na het einde van de reis, bij Ruth Israelreizen.
 • U dient bij een schriftelijke indiening een duidelijke beschrijving te geven van de klacht.
 • U kunt uw klacht sturen naar:
  Ruth Israelreizen, Jacob van Maerlantstraat 8, 5216 JL Den Bosch.